Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na náš tovar poskytujeme záruku podľa zákona, 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. 

Ako prvé nám, prosím, Vaše rozhodnutie, že chcete tovar reklamovať, oznámte emailom na info@pravekozusiny.sk.

Nezabudnite uviesť číslo objednávky (podľa faktúry), svoje meno, priezvisko, adresu uvedenú v objednávke, kontakt na Vás, názov, kód, popis, počet kusov VRACANÉHO tovaru. 

Následne vyplňte formulár „Reklamačný protokol“, ktorý nájdete na našej stránke. 

Urobte si fotokópiu faktúry aj vyplneného formulára (stačí odfotiť si do mobilu). 

Takto vyplnený formulár nám spolu s tovarom pošlite na adresu: 

Kožušiny s.r.o.

Alejová 2

040 11 Košice

Slovensko

t.č.: 0903453999

info@pravekozusiny.sk 


Samozrejme budeme akceptovať aj reklamáciu tovaru, ktorá nám nebola vopred oznámená emailom, ale iba rovno s originálom faktúry a vyplneným reklamačným protokolom na jej opačnej strane, zaslaná na našu adresu. 

Odporúčame Vám poslať: 
Tovar do 30€ – doporučene
Tovar nad 30€ v špeciálnej obálke ako POISTENÝ LIST (kúpite na pošte rôzne veľkosti, odporúčame tú za 0,80€)
Prosíme, neposielajte nám tovar späť na dobierku. 

Náklady na prepravu a balné vracaného tovaru znáša kupujúci. 
O prijatí reklamácie a možnostiach jej vybavenia Vás budeme informovať emailom, resp telefonicky alebo poštou.
Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu v súlade s právnym poriadkom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.

Po vybavení reklamácie od nás obdržíte písomné stanovisko. 

V prípade, že sa bude jednať o chybu zo strany dodávateľa, náklady na vrátenie a balné Vám budú preplatené. Prosíme o fotokópiu dokladu o zaplatení poštovného a nákupu obalového materiálu.

Podrobnejšie podmienky reklamácie tovaru upravujú Obchodné podmienky: 
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý je plne zaplatený. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol a originál faktúry. 
Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Kupujúci je povinný doručiť ho na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe. Faktúra (doklad o kúpe tovaru), slúži zároveň ako záručný doklad.
Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 
Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.
Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň po vybavení reklamácie najneskôr do 30tich dní  odovzdá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.  Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady. Všetky záručné opravy sú bezplatné.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
 

pravekozusiny.sk nájdete na GLAMI.sk