Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu  na internetovej stránke www.pravekozusiny.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.pravekozusiny.sk na internete. 

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom SR. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ďalej

1. zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení,

2. zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení 

3. zákonom č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení,

4. zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

6. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy okrem týchto VOP aj zákonom č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení. 

2. Definície pojmov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.pravekozusiny.sk je: Kožušiny s.r.o., Sv.Gorazda 16, 040 18 Košice, IČO: 52194558, DIČ: 2120935531 ( NEPLATCA DPH ), ORSR: odd.SRO, vložka číslo 45576/V, Bankové spojenie: FIO banka: SK 5383300000002001590259,  Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Lipovská

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 

Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79  Košice 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 055/622 07 81

www.soi.sk

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje do systému a tiež nezaregistrovaná fyzická a právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu pravekozusiny.sk., resp. kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka alebo tovaru, ktorý nemá predávajúci zaradený v ponuke. 

Registrácia prebieha vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára na stránke pravekozusiny.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu pravekozusiny.sk a celkovú cenu tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke www.pravekozusiny.sk

 3. Objednávka tovaru: 

Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetových stránok www.pravekozusiny.sk.    

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie/poskytnutie všetkých povinných údajov, t.j.  

 1. Meno a priezvisko, príp. obchodné meno, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
 2. Kód objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis, množstvo objednávaného tovaru
 3. Adresa miesta dodania 
 4. Súhlas s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov (v písomnom styku písomne uviesť "Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov", pri objednávke cez eshop zaškrtnúť príslušné políčka)

Ak nebude objednávka obsahovať všetky povinné náležitosti, Kupujúci bude kontaktovaný a vyzvaný k doplneniu. Prijatá úplná elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. 

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou najneskôr do 2 pracovných dní. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy.  Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame. 

Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby. 

Kupujúci súhlasí s povinnosťou uhradiť zálohu 50% z predajnej ceny tovaru pri objednávke nad 600€. Pre teno účel mu bude vystavená predfaktúra a poskytnutý čas 3 pracovné dni. V prípade neobdržania úhrady do 3 pracovných dní bude objednávka zrušená v plnom rozsahu. Práva kupujúceho pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek bode realizácie obchodu tým nie sú dotknuté. Záloha bude vrátená v plnom rozsahu. 

Kupujúci súhlasí s tým, že tovar, ktorý mu bude personalizovaný, t.j. vyrobený na mieru, mimo ponuky eshopu, tým sa rozumie:

- veľkosť väčšia/menšia, než je ponúknutá na eshope,

- dĺžka dlhšia/kratšia, než je ponúknutá na eshope

- šírka širšia/užšia, než je ponúknutá na eshope

- farba iná, než je ponúknutá na eshope vo vzorkovníkoch, či priložených fotografiách pri modeloch

- tovar podľa vlastného návrhu

- akákoľvek iná, drobná odchýlka od ponuky na eshope

NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ ANI VYMENIŤ a nebude mu vrátená úhrada za žiadnych okolností, čo je v súlade s obchodným zákonníkom.  

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Storno objednávky–odstúpenie od kúpnej zmluvy pred prevzatím tovaru:

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku/alebo jej časť pred dodaním tovaru bez udania dôvodu kedykoľvek pred prevzatím tovaru, a to odstúpením od kúpnej zmluvy. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní, v mene, v akej boli uhradené (t.j. € alebo CZK). V prípade zrušenia objednávky/položky v objednávke zo strany kupujúceho predávajúci neúčtuje žiadny storno poplatok. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chýbajúce povinné údaje

- V prípade, že objednaný druh, farba alebo veľkosť modelu už nie sú skladom u dodávateľa a ani ho nie je možné dovyrobiť, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim 

- Ak sa jedná o zákazníka, ktorý si v minulosti bezdôvodne neprevzal svoj objednaný tovar, pričom objednávku nestornoval, ani nijakým iným spôsobom neupovedomil prevádzkovateľa eshopu o skutočnostiach, ktoré mu bránia v prevzatí tovaru. 

- Ak sa jedná o zákazníka, ktorý už v minulosti objednal akýkoľvek tovar v akejkoľvek hodnote a následne pred prevzatím zásielky objednávku zrušil, Predávajúci je oprávnený žiadať o úhradu vopred, v záujme predídenia opakovania situácie, a v rámci prejavu ochoty zo strany Kupujúceho tovar prevziať. Práva Kupujúceho na vrátenie tovaru do 14 dní tým nie sú dotknuté. V prípade, že Kupujúci v takom prípade tovar neuhradí vopred, Predávajúci zruší objednávku v plnom rozsahu. 

- Ak sa jedná o zákazníka preukázateľne konfliktného a neprimerane komunikujúceho (kladúceho si neprimerané podmienky, používajúceho vyhrážky, nekontrolovane kričiaceho do telefónu, majúceho rasistické narážky na výrobu v iných krajinách a pod.) 

- Ak sa jedná o zákazníka, ktorý opakovane (t.j. min. 2 krát) vrátil ten istý druh tovaru (t.j. z rovnakej kategórie), či už ako odstúpenie od zmluvy do 14 dní alebo ako reklamáciu, v záujme predídenia neprimeraných strát predávajúceho, nároky plynúce zo zákonného vybavenia reklamácie produktov z už vzniknutých kupnopredajných zmlúv týmto nie sú dotknuté


Doplnenie už odoslanej objednávky  – Kupujúci je povinný v prípade záujmu o doplnenie objednávky urobiť tak písomne-emailom alebo vytvoriť novú objednávku (poštovné je zdarma). Tovar z oboch objednávok spojíme interne a pošleme spolu, alebo zvlášť. Podľa dodacích lehôt. 

Na vaše emailové správy predávajúci odpovie najneskôr do 2 pracovných dní. 

4. Cena za tovar

Ceny uvedené na internetových stránkach www.pravekozusiny.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu, pre emailovú aj telefonickú objednávku. Cena je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na pravekozusiny.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na pravekozusiny.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. 

V prípade, ak sa na pravekozusiny.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví neobvyklá cena  Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú. 

Balné nie je účtované. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú bez DPH a sú konečné. 

5. PLATBA ZA TOVAR

Shoptet Pay - platobná brána spoločnosti Shoptet - bezpečná platba online

Platba vopred prevodom

Dobierkou 

 

Tovar je možné uhradiť v mene CZK: 

- prevodom na účet: SK 5383300000002001590259 vedený vo FIO banke  na základe informácií odoslaných systémom po prijatí objednávky, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu.

    Meno a názov príjemcu: Kožušiny s.r.o., PhDr. Mária Lipovská, Sv. Gorazda 16, 040 18 Košice 

    Krajina príjemcu: SR 

    číslo účtu príjemcu: SK 5383300000002001590259 vedený vo FIO banke 

    Do informácií pre príjemcu uveďte prosím Vaše meno a priezvisko a adresu.    

Tovar do ČR expedujeme LEN PO JEHO ZAPLATENÍ, t.j. NA DOBIERKU DO ČESKEJ REPUBLIKY TOVAR NEPOSIELAME! Na úhradu čakáme MAXIMÁLNE 3 PRACOVNÉ DNI! Po zaplatení tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej a následne Českej pošty. 

Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom. 

6. Dodacie doby a doprava: 

1. Štandardná dodacia doba je 20-30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim. 

2. Vyhradzujeme si právo túto dobu predĺžiť podľa aktuálneho množstva zákazok a dopytu po materiále na maximálne 45 kalendárnych dní. Vysvetlenie: Vzhľadom na veľký výber farieb a modelov na našej stránke sa nedá predpokladať množstvo materiálu, ktorý sa spotrebuje. Ak je potrebné čakať za materiálom, je to cca 10 pracovných dní navyše. 

3. Len malé množstvá tovaru držíme skladom, na stránkach e - shopu www.pravekozusiny.sk je tento tovar označený v rámci popisu, slovom „SKLADOM“ a tento tovar expedujeme do 2 pracovných dní od obdržania objednávky s platbou na dobierku a do 2 pracovných dní od obdržania platby pri objednávke s platbou cez Shoptet PAY, prevodom alebo vkladom na náš bankový účet. 

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Predávajúceho majú uvedené dodacie termíny orientačný  charakter. 

V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, bezodkladne informuje Kupujúcich, t.j. oznámi im nový predpokladaný termín dodania tovaru prostredníctvom informačného panela na hlavnej stránke eshopu.

Ak Predávajúci nedodá tovar ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená.

Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité a Predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola zo strany Kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.

Tovar je dodávaný v pracovných dňoch prostredníctvom kuriéra GLS, na adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom, resp. uložený v pobočke Packety podľa výberu Kupujúceho - možnosti vyzdvihnutia reguluje spoločnosť Packeta. 

Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar uložený na pobočke Packety v úložnej lehote  a tiež sa s predávajúcim nedohodne na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar.

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje taká zásielka, ktorú Slovenská pošta prijme na zaslanie. V prípade, že ju doručuje inú, než akú ju prevzala, je povinná odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim v zmysle ods. 5 a ods. 7 prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu označenom zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.

Tovar dodáva Predávajúci na území Českej a Slovenskej republiky, dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. 

Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na vysporiadanie vzniknutej škody s prepravcom. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške do 14 pracovných dni.

V prípade ak nebol tovar doručený v oznamovanom termíne a kupujúci nemá informáciu o stave doručovania tovaru, môže sa obrátiť na predávajúceho a podľa čísla zásielky sa o jeho statuse informovať.


7. Doprava a balné: 

Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. 


1. GLS kuriér - jednotná cena 4€

2. Packeta - výdajné miesta a Z-Boxy - jednotná cena 4€ 

 

OSOBNÝ ODBER nie je možný. 

NEVLASTNÍME kamennú predajňu.

 

8. Výmena tovaru za iný 

Kupujúci je povinný oznámiť záujem o výmenu tovaru do 14tich dní odo dňa prevzatia tovaru emailom na info@pravekozusiny.sk, môže tak urobiť aj vyplnením formuláru „Odstúpenie od zmluvy“, a tiež telefonicky na 0903453999. Tovar určený na výmenu je Kupujúci povinný zaslať na adresu Kožušiny s.r.o., PhDr. Mária Lipovská, Sv. Gorazda 16, 040 18 Košice, SR, a to do 14tich dní odo dňa oznámenia. 

Za oznámenie sa považuje aj zaslanie tovaru s vyplneným formulárom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ odovzdané na prepravu najneskôr 14ty deň od prevzatia tovaru. 

Vymeniť je možné iba tovar v rovnakej cene, t. j. rovnaký model za inú farbu, vzor, veľkosť. Pokiaľ je väčšia veľkosť v inej cene, výmena nie je možná, a tiež ak je požadovaný tovar už nedostupný u výrobcu. V takom prípade je  kupujúci povinný postupovať podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok. 


9. Odstúpenie od zmluvy (Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu)

Poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný (t.j.14ty) deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný (14ty) deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje (kompletný tovar v pôvodnom stave a pôvodnom obale) spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy využite tlačivo: „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktoré je potrebné doručiť nám spolu s vracaným tovarom na adresu Kožušiny s.r.o., PhDr. Mária Lipovská, Sv. Gorazda 16, 040 18 Košice, SR.

Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude Predávajúcim prebratý.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy v zmysle §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.

V prípade, že kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal a pri objednaní potvrdil svojím súhlasom, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a zároveň nijakým spôsobom neodstúpi od zmluvy, t.j. písomne, telefonicky, emailom, smskou, a pod. bude zaradený na ČIERNU LISTINU eshopu, čo znamená, že v budúcnosti mu bude zaslaný tovar iba v prípade, že ho uhradí vopred, bankovým prevodom, k čomu bude adekvátne - emailom zo systému eshopu, vyzvaný. V prípade neuhradenia sa objednávka považuje za zrušenú zo strany eshopu. 

Pokyny pre kupujúceho:

Máte plné právo vrátiť všetok tovar bez uvedenia dôvodu do 14 dní od oznámenia o vrátení tovaru.

Oznámenie je potrebné uskutočniť do 14 dní od prevzatia tovaru emailom na info@pravekozusiny.sk  

Bez oznámenia je potrebné tovar vrátiť na našu adresu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, pričom 14ty deň je posledný na

podanie zásielky na pošte.

UPOZORNENIE! 

1. BEZ PRILOŽENÉHO DOKLADU O KÚPE (faktúry) VRATKU NEBUDEME AKCEPTOVAŤ! 

2. TOVAR NESMIE MAŤ ODSTRIHNUTÉ/ODTRHNUTÉ VISAČKY! 

3. Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obalovom materiále (fóliové vrecko, taška s logom)!

4. Tovar nesmie javiť známky užívania - t. j. stopy osobného parfému, zatiahnutia a pod.)!

5. Tovar nesmie byť natlačený do obálok a krabíc menších, než v akých ste ho obdržali. (nadmerne stlačený)!

6. Tovar neobmotávajte - nesťahujte na objeme - lepiacou páskou a nespínajte spínacím strojčekom!

7. Vratky otvárame pod kamerovým záznamom a v prípade porušenia uvedených pravidiel Vám vratku vrátime a úhradu Vám

    nevrátime!

 

Môžete vrátiť všetok prijatý tovar alebo aj len jeho časť.

K vracanému tovaru priložte doklad o kúpe - faktúru (od nás tovar bez papierovej faktúry nikdy neodchádza!)

Na jeho zadnej strane vyplňte svoje číslo účtu.

Urobte si kópiu faktúry pre vlastnú potrebu - stačí odfotiť do mobilu.

Takto pripravenú vratku, t.j. faktúru + vyplnené číslo účtu na zadnej strane + tovar nám pošlite na adresu: 


Kožušiny s.r.o.

Alejová 2

040 11 Košice

Slovensko

t.č.: 0903453999

info@pravekozusiny.sk

Odporúčame Vám poslať: 

Tovar do 30€ – doporučene
Tovar nad 30€ v špeciálnej obálke ako POISTENÝ LIST (kúpite na pošte rôzne veľkosti, odporúčame tú za 0,80€) alebo ako POISTENÝ BALÍK.

Tovar je možné tiež odniesť na ktorúkoľvek pobočku Packety, nahlásiť náš kód 91603520 a vrátenie tovaru bude pre kupujúceho bezplatné. 

Až do momentu prevzatia zásielky našou stranou, je zodpovednosť za zásielku na Vašej strane a pokiaľ sa zásielka stratí, z našej strany nevzniká právna povinnosť vrátiť Vám sumu zaplatenú za tovar. 

Neposielajte nám tovar späť na dobierku. Neprevezmeme ho. 

Náklady na prepravu a balné vracaného tovaru znáša kupujúci (okrem vratiek cez Packetu). 

V prípade, že sa jedná o chybný výrobok, resp. ste obdržali neobjednaný výrobok a pod., náklady na vrátenie a balné Vám budú preplatené. 

Prosíme o fotokópiu dokladu o zaplatení poštovného a nákupu obalového materiálu. (vložte do obálky originál alebo naskenujte a pošlite emailom na info@pravekozusiny.sk).

Po prijatí vratky Vám  do 14tich dní vrátime peniaze na účet uvedený vo formulári. 

Predmetom vrátenia je cena za tovar samotný, nie cena za dopravu, ktorú zákazník zaplatil. 

Právnická osoba nakupujúca pod vlastným IČO a DIČ nemá právo na vrátenie tovaru, pokiaľ je tovar kvalitatívne bezchybný. Objednávka na právnickú osobu nesmie obsahovať meno a priezvisko fyzickej/civilnej osoby - zamestnanca, štatútára a pod.  

10. Záruka a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý je plne zaplatený. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol nájde Kupujúci v sekcii „Na stiahnutie“

Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Kupujúci je povinný doručiť ho na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe. Faktúra (doklad o kúpe tovaru), slúži zároveň ako záručný doklad.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň po vybavení reklamácie najneskôr do 30tich dní  odovzdá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.  Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady. Všetky záručné opravy sú bezplatné.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

11. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@pravekozusiny.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. 

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). 

Zoznam týchto subjektov nájde Kupujúci tu: 

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 ods.5 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Ochrana osobných údajov 

Sme spoločnosť Kožušiny s.r.o., so sídlom Sv. Gorazda 16, 040 18 Košice, IČO: 52194558, 4: 2120935531. 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach pravekozusiny.sk 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“), a tiež zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov. 

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo. 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 2 roky od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa (ak je odlišná od fakturačnej adresy), číslo karty a číslo účtu (pri platbe prostredníctvom platobnej brány). 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 2 roky od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru. 

 

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Informačný systém obchodu „IS- Marketing - zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter“ je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č: 1717170  a názvom „IS-eshop-marketing“

Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním newslettra, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

2 roky od vyjadrenia súhlasu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@pravekozusiny.sk 

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (GLS, PACKETA)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (FIO banka)

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: PhDr. Mária Lipovská.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@pravekozusiny.sk alebo zavolajte na tel. č. 0903453999 

 

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.


Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 

Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79  Košice 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 055/622 07 81

www.soi.sk

 

alebo sa obrátiť na súd.

 

Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Používaním www. stránok internetového obchodu www.pravekozusiny.sk, vyplnením registračného formulára a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

14. VIP zákazník

Pre získanie statusu VIP zákazníka je potrebné splniť 3 podmienky súčasne: 

 1. Byť registrovaným zákazníkom eshopu, t.j. mať svoje meno a heslo pre vstup do systému 
 2. Splniť minimálny súčet zadaných, prebratých, nevrátených objednávok: 8 
 3. Splniť minimálny súčet výšky týchto objednávok: 1000€ 

Pre získanie statusu je nutné mať splnené všetky 3  podmienky v rozpätí max. 2 rokov.

(Pri neaktivite dlhšej ako 2 roky sú Vaše údaje vymazané zo systému v súlade s GDPR.)

Príklad: 

ak preberiete 10 objednávok v súčte 500€, ešte nemáte nárok stať sa VIP z zákazníkom, je potrebné splniť podmienku výšky nákupu (1000€). 

Ak preberiete a ponecháte si napr. 3 objednávky v súčte 1500€ je potrebné uskutočniť, prevziať a nevrátiť ešte ďalších 5 objednávok, čiže splniť podmienku min.súčtu zadaných, prebratých a nevrátených objednávok: 8.  

Výhody VIP klubu: 

10% trvalá zľava na VŠETKY produkty v eshope a u vybraných akciových produktov ešte nižšie ceny (podľa vyobrazenia na eshope).

VIP zákazníkom sa stávate v nasledujúci deň po dni, keď splníte všetky podmienky. O pridelení statusu Vás budeme písomne (emailom) informovať. 

Nie je možné domáhať sa zľavy na objednávky uskutočnené pred získaním statusu VIP zákazníka. 

10% zľavu zaokrúhľuje systém eshopu automaticky. Nie je možné domáhať sa inej ceny. 

 

pravekozusiny.sk nájdete na GLAMI.sk